Algemene boeking- en reisvoorwaarden Young Travel Company


Op alle reisovereenkomsten aangegaan met Young Travel Company zijn de algemene boekings- en reisvoorwaarden van toepassing. Bij bevestiging van de boeking gaat de reiziger akkoord met de algemene boekings- en reisvoorwaarden. Alle door de reiziger verstrekte persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet op bescherming persoonsgegevens behandeld. Young Travel Company kan de persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan onze partners (luchtvaartmaatschappijen en lokale vertegenwoordigers) om een goede voorbereiding en uitvoering van de rondreis te kunnen waarborgen.

 


 Artikel 1. Inleidende bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator: De handelaar die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper - aanbiedt. Eveneens wordt als Reisorganisator beschouwd de handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard. De organisator wordt in deze voorwaarden Young Travel Company genoemd.
Reiziger: iedere persoon die met Young Travel Company een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst(bijv. excursie), voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (lokale partners/accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van Young Travel Company.
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij Young Travel Company zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland en België erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).


Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Young Travel Company aangeboden of met Young Travel Company overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.
2.2. Gekoppelde reisarrangementen
Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met Young Travel Company zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.
2.3 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Young Travel Company.
2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.


Artikel 3 - Totstandkoming reisovereenkomst

3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Young Travel Company uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Young Travel Company verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Young Travel Company. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2. Vrijblijvend aanbod
Het aanbod en de offertes van Young Travel Company zijn vrijblijvend en kunnen zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan, tot uiterlijk de factuurdatum.
3.3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van Young Travel Company. Aanvaarding door de reiziger dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Young Travel Company bevestigd de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger een opdrachtbevestiging in de vorm van een factuur.
3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden Young Travel Company niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Young Travel Company heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen. Young Travel Company draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
3.5 Bijzondere wensen
Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Young Travel Company aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Young Travel Company als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Young Travel Company dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Young Travel Company het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt Young Travel Company het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet Young Travel Company de Reiziger een nieuw aanbod.
3.7 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.
3.8 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.
3.9 Meerderjarig
De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. 


Artikel 4 - Informatie door Young Travel Company

4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per reisgezelschap, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Informatie door Young Travel Company bij de boeking of onverwijld daarna
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Young Travel Company de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
4.3 Informatie door Young Travel Company voor de Reis
Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.
4.4 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen en (internationaal) rijbewijs (bij autohuur), etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door Young Travel Company verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.
4.5 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Young Travel Company onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.
4.6 Informatie over verzekering
Young Travel Company verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Young Travel Company kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld. Elke reiziger is zelf verantwoordelijk voor het gedurende de reis in het bezit zijn van een verzekering waarin het risico van ziekenhuiskosten, medische kosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt.


Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door Young Travel Company of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.
5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij Young Travel Company in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen. De persoon die een reis boekt voor zichzelf en medereizigers bij Young Travel Company is hoofdelijk aansprakelijk. Deze persoon handelt dus ook namens zijn medereizigers. Bij medereizigers die minderjarig zijn moeten ouders/Voogden toestemming verlenen. De reiziger is altijd verplicht relevante persoonlijke informatie die van invloed kan zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst te melden, zoals leeftijd of gezondheidssituatie. Mocht de reiziger dit nalaten dan kan de Young Travel Company niet voor de gevolgen instaan en niet aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 6 – Betaling

6.1 Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 30% van de reissom te zijn voldaan. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 20% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan. Daarnaast dienen eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten te worden voldaan.
6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Bij totstandkoming van de overeenkomst binnen 8 weken voor de aanvangsdatum van de reis, dient de volledige reissom per direct en in ieder geval voor aanvang van de reis te zijn voldaan.
6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.
6.4 Incassokosten
De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.
6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien de Reiziger in verzuim is kan Young Travel Company het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Young Travel Company het recht tot annuleren van de reisovereenkomst en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Young Travel Company onverlet. De verplichting tot betaling blijft bestaan.


Artikel 7 – Wijzigingen door de reiziger en Indeplaatsstelling

7.1 Voorwaarden en kennisgeving Indeplaatsstelling
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt Young Travel Company uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger - een nieuw vliegticket wordt geboekt.
7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.
7.3 Wijziging
Tot 30 dagen voor vertrek kan de reiziger schriftelijk wijzigingen in de reisovereenkomst aanvragen. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk aangebracht worden. Young Travel Company is hier niet toe gehouden. Indien de wijziging van de reisovereenkomst leidt tot een wijziging van de reissom, dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, te voldoen.
Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van toepassing. Voor de aan te brengen wijzigingen worden wijzigingskosten ad € 25 per persoon in rekening gebracht.


Artikel 8 - Annulering door de Reiziger

8.1 Annulering
De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door Young Travel Company wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.
8.2 Annuleringskosten
Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;
d. vanaf 6 dagen vóór de dag van vertrek en later: 100% van de reissom.
Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom
d. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom
c. vanaf 6 dagen vóór de dag van vertrek: 100%, de volledige reissom.
Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen.


Artikel 9 – Prijswijziging

9.1 Prijswijziging
De reissom en overeenkomst is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Young Travel Company bekend waren ten tijde van het samenstellen en boeken van de reis. Zolang niet de gehele reissom is voldaan heeft Young Travel Company het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Young Travel Company zal daarbij aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.
Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. Young Travel Company stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. De reiziger kan van dit recht gebruik maken door binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging schriftelijk te reageren. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
9.2 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van € 25 aan administratiekosten ingehouden.


Artikel 10 - Wijziging door Young Travel Company

10.1 Wijzigingen
Young Travel Company heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijziging De gepubliceerde rondreizen zijn op basis van geplande hotels en onder voorbehoud van routewijzigingen. Young Travel Company behoudt het recht na boeking, maar voorafgaand aan uw reis, de hotels en eventueel de route te wijzigen. Bij wijzigingen in hotels worden alternatieven geselecteerd die gelijkwaardig zijn of eventueel van betere kwaliteit. Young Travel Company probeert de route zoveel mogelijk origineel te laten zijn, zoals boeking/offerte, maar route kan dus eventueel in een andere volgorde worden uitgevoerd. en betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.
10.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan Young Travel Company de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. In geval van gewichtige wijzigingen in de route (afgezet tegen de gehele reis) heeft de reiziger het recht deze niet te accepteren, waarna Young Travel Company overgaat tot het kosteloos annuleren van de reisovereenkomst en de reiziger de volledige reissom krijgt terugbetaald.
Bij ingrijpende wijzigingen stelt Young Travel Company de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan Young Travel Company Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
10.3 Kennisgeving
Bij ingrijpende wijzigingen stelt Young Travel Company de Reiziger onverwijld op de hoogte van:
- de wijzigingen,
- de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Young Travel Company Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt,
- het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.
- indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.
10.4 Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.
10.5 Terugbetaling betaalde bedragen
Indien de reiziger op grond van dit artikel de overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt Reisbrigade alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de reiziger terug.
10.6 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien Young Travel Company niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan Young Travel Company de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.
10.7 Wijzigingen door derden
Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening. 


Artikel 11 - Opzegging door Young Travel Company

11.1 Opzegging
Young Travel Company kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. In de bovenstaande geval betaalt Young Travel Company reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
11.2 Beëindiging door toedoen van de Reiziger
Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Young Travel Company het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Young Travel Company onverlet. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging aan Young Travel Company kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Young Travel Company. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Young Travel Company kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.


Artikel 12 - Verantwoordelijkheid

12.1 Goede uitvoering van de Reis
Young Travel Company is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door Young Travel Company zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.
12.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
Young Travel Company zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend, zorgt Young Travel Company er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.


Artikel 13 - Conformiteit & non-conformiteit

13.1 Conformiteit
Young Travel Company dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
13.2 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en Young Travel Company overeenkomstig onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst. Indien de reiziger problemen ondervindt gedurende de reis, bijvoorbeeld met accommodatie of vervoer, dan dient de reiziger dit in eerste instantie met de desbetreffende dienstverlener, bv hotelmanagement of vervoerder, op te nemen. Vervolgens kan de reiziger contact op nemen met de plaatselijke vertegenwoordiging. Indien deze het probleem ook niet oplost dan dient de reiziger contact op te nemen met Young Travel Company. Bij de beoordeling van de klacht dient u rekening te houden met het avontuurlijke karakter van de reis, lokale omstandigheden, gewoonten en beperkingen van de bestemming die de aard van de reis met zich kunnen meebrengen. Mocht de reiziger een klacht op de plaats van bestemming niet melden dan kan de reiziger achteraf ook geen klacht indienen bij Young Travel Company.
13.3 Oplossing door Young Travel Company
Young Travel Company draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.
13.4 Oplossing door de Reiziger
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.
13.5 Alternatieve reis
Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Young Travel Company een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.
13.6 Beëindiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en Young Travel Company deze niet binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Reiziger de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet Young Travel Company bij beëindiging door de Reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.
13.7 Prijsverlaging en schadevergoeding
In geval van beëindiging op grond van het vorige lid of in het geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.
13.8 Voorwaarden prijsverlaging
Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.


Artikel 14 - Hulp en bijstand

14.1 Verplichte bijstand
Young Travel Company verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
14.2 Kosten
Young Travel Company brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Young Travel Company ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.


Artikel 15 Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1 Toerekening & overmacht
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is Young Travel Company verplicht eventuele schade te vergoeden. De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van Young Travel Company voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Young Travel Company. Indien Young Travel Company jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien Young Travel Company aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten. Young Travel Company is niet verantwoordelijk voor excursies of activiteiten die de reiziger op de vakantiebestemming onderneemt. Ook niet als deze bij onze lokale agent zijn geboekt.
15.4 Verzekerde schade
Young Travel Company is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.
15.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.
15.6 Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Young Travel Company verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door Young Travel Company of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd. 


Artikel 16 - Verplichtingen Reiziger

16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Young Travel Company en de Reisdienstverleners op te volgen.
16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Young Travel Company dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.
16.3 Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Young Travel Company of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.
16.4 Aansprakelijkheid reiziger
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart Young Travel Company van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
16.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.


Artikel 17 - Klachten

17.1 Informatie
Young Travel Company verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van Young Travel Company en diens lokale vertegenwoordiger.
17.2 Melden ter plaatse
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiging of, indien deze niet bereikbaar is, bij Young Travel Company. De communicatiekosten worden door Young Travel Company vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Young Travel Company niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
17.3 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Young Travel Company te zijn ingediend. Young Travel Company is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is. 17.4 Restitutie niet genoten reisonderdelen
17.4 Ongebruikte reisonderdelen
Indien de reiziger tijdens de rondreis om welke redenen dan ook geen gebruik heeft gemaakt van bepaalde reisonderdelen (denk aan maaltijden, overnachtingen en/of excursies) is het niet mogelijk om hiervoor restitutie te ontvangen. Eventueel kan de annuleringsverzekering (indien afgesloten) aangesproken kunnen worden voor een vraag naar schadevergoeding. Young Travel Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet gegrond verklaren van de vergoeding door de annuleringsverzekering. 


Artikel 18 - Overige bepalingen

18.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
18.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.
18.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder¬lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Young Travel Company de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.
18.4 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht..

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Contactgegevens: Young Travel Company | Parklaan 26, 2132 BN Hoofddorp | telefoon 06 19883349 | email2 info@youngtravelcompany.nl

instagram      facebook

 

GGTO logonieuw          websitelogovvkr          Logo Allianz Global Assistance3        logo trees for all kleinnieuw

 © 2020 | Young Travel Company

Ga naar boven